คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
เศรษฐกิจ ( 30 )
17.05%
สังคม ( 65 )
36.93%
บริการขั้นพื้นฐาน ( 37 )
21.02%
สาธารณูปโภค ( 44 )
25.00%