หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
โคคุณภาพดีของตำบลทุ่งกระเชาะ
วัดดอยเจดีย์ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
การเกษตรอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีความสุข
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ก้าวล้ำเศรษฐกิจ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แหล่งผลิตโคคุณภาพดี
เทศบาลตำบล ทุ่งกระเชาะ
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
 
 
     
 
 
 
       ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เทศบาลตำบลทุงกระเชาะ นับถือศาสนาพุทธ และมีการดำรงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี อย่างเคร่งครัด เช่นประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9 ซึ่งเป็น ประเพณี ที่ได้อนุรักษ์สืบทอดมาอย่างยาวนานสู่ชนรุ่นหลัง ประชากร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตั้งบ้านเรือน อยู่ตามเส้น ทางคมนาคมและตามแนวลำห้วยที่ไหลผ่าน
 
 
 
  
       ประชากรของเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ ประเพณีและวัฒนธรรมจึงเป็นแบบอย่างทั่วไป ของชุมชนภาคเหนือ เช่น ประเพณีรดน้ำ ดำหัวผู้สูงอายุ วัน สงกรานต์ ประเพณีบั้งไฟ ประเพณี เทศมหาชาติ ประเพณี ขึ้นธาตุ เดือน 9 ตลอดจน การทำบุญวันสำคัญต่าง ๆ ของ ศาสนาพุทธ  
 
        ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมี วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเทศบาล 8 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ มีสถานศึกษาในเขตเทศบาล
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
 
     โรงเรียนรัฐบาลระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
 
 
 
     โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
 
   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-555-315-6