หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทุ่งกระเชาะ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
 
News
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์ (ครั้งที่ 2)  
 

                      เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
                ตำแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์   (ครั้งที่  2)
****************************************
ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ   จะทำการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง  เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ  ตามแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง  4  ปี (2552-2555)  ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก (ก.ท.จ.ตาก)  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยสัตวแพทย์   จำนวน  1  อัตรา

   คุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างตามภารกิจ   ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้
1.มีสัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปี
3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคร้ายดังต่อไปนี้  ซึ่งกำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเเทศบาล  ก  โรคเรื้อนระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการหรือเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
ข  วัณโรคในระยะอันตราย
ค  โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการที่เป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
ง   โรคยาเสพติดให้โทษ
จ   โรคพิษสุราเรื้อรัง
       5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
       6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
      7. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ
      8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
      9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

        หน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคำสั่ง หรือแบบ
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์     ในการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ขั้นต้นที่ไม่ยากหรือรักษาพยาบาลสัตว์ตามคำสั่งของนายสัตวแพทย์  ช่วยดูแลการกักสัตว์โดยตรวจจำนวนสัตว์  และประทับตราตั๋วพิมพ์  รูปพรรณ  ตรวจใบอนุญาตและการฉีดวัคซีน  ตรวจสุขภาพอาการสัตว์  ออกสำรวจสัตว์เพื่อค้นหาโรคล่วงหน้า  การตรวจ  การควบคุม  การฆ่า  และจำหน่ายเนื้อสัตว์  ช่วยปฏิบัติงานในห้องทดลองเกี่ยวกับการฉีดและเพาะเชื้อเลี้ยงเชื้อ  รวมทั้งการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องทดลองและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

             คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง

ต้องเป็นผู้ได้รับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพสัตวแพทย์   หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือทางอื่นที่  ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้

             วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกตนเองได้ที่  สำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก  ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 6  ตุลาคม 2552  ในวันเวลาราชการ

             เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

1.  ใบสมัคร  (ขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร)
2.  รูปถ่ายหน้าตรง   ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ซึ่งได้ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6   เดือน  ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  3  รูป
3.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ฉบับ        4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  1  ฉบับ
5.  สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน  1  ฉบับ
6.  ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน  1   เดือน
7.  สำเนาหลักฐานอื่น  (ถ้ามี)  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  ใบสำคัญการสมรส  ฯลฯ
8.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร   จำนวน   100.- บาท

               ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก

    วันที่    8   ตุลาคม 2552   ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ

เงื่อนไขการรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่ประกาศรับสมัครนี้จริง  และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ   ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเอง
ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้  หรือข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน  ทางเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ  จะไม่รับหรืออาจถอนรายชื่อผู้สมัครออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์  เข้ารับการคัดเลือกหรือบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ตามกรณี

             หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ  จะดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  โดยวิธีการสอบข้อเขียนและวิธีการสัมภาษณ์   ดังนี้

      ก  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   (ภาค  ก)  (คะแนนเต็ม  50 คะแนน)  
ทดสอบความรู้ความสามารถ  โดยวิธีสอบข้อเขียน
-  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  (พื้นฐาน)  ความรู้ทางสังคมศาสตร์และกฎหมายท้องถิ่นความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน

    ข  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  (ภาค ข)  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)โดยวิธีการสอบข้อเขียน

    ค  ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (สอบสัมภาษณ์)  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)

ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการทำงาน  และพฤติกรรมที่ปรากฎทางอื่นของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้สนต่างๆ   เช่น  ความรู้ที่อาจใช้ประโยชร์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  ทัศนคติ  จริยธรรม  ปฏิญาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น  เป็นต้น  

                 วัน   เวลาและสถานที่คัดเลือก

     วันที่  20  ตุลาคม  2552  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป  ณ   สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ

   ประกาศผลการคัดเลือก
  
วันที่  22  ตุลาคม  2552  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ

                 เกณฑ์การตัดสิน
   เกณฑ์การตัดสินว่าผู้สมัครคัดเลือกผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้นั้นจะต้องได้คะแนนในแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  

   การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้และการยกเลิกบัญชี
   1.  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   โดยการเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  จะพิจารณาจากผู้สอบได้จากคะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพราะตำแหน่งมากกว่า  เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพราะตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรุ้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากันอีก  ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

    2.  การยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
    เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ   จะขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลา  1  ปี   นับแต่วันประกาศผล  แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว  บัญชีนี้เป็นอันยกเลิก

การทำสัญญาจ้าง

ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชี  จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  โดยการทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ  เป็นระยะเวลา  4  ปี  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก  (ก.ท.จ.ตาก)  ก่อน  โดยจะเรียกทำสัญญาตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้


ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
1.  ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้
      1.1  แต่งกายสุภาพ
      1.2  เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะต้องทราบเลขประจำตัวผู้เข้ารับการคัดเลือก  วัน  เวลา  สถานที่สอบคัดเลือก
      1.3  ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก  ไปถึงสถานที่คัดเลือก  เพื่อราบงานตัวก่อนถึงกำหนดเวลาคัดเลือก  อย่างน้อย  15  นาที  
      1.4  ผู้ไม่มารายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกในวันเวลาที่กำหนด  คณะกรรมการดำเนินการและเลือกสรร  จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้
  
      2.  ขั้นตอนการสอบคัดเลือก
           2.1  ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก   ต้องไปถึงสถานที่สอบคัดเลือกตามวัน  เวลา  ที่กำหนด  ผู้ใดไปถึงสถานที่คัดเลือกภายหลังที่การดำเนินการคัดเลือกได้ดำเนินการไปแล้ว  15  นาที  คณะกรรมการดำเนินการฯ   อาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการคัดเลือกได้
2.2 แสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกในการรายงานตัว

    ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักปลัด   เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ   หมายเลขโทรศัพท์  0-5555-5315-6   ได้ทุกวันในเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ย. 2552 เวลา 08.15 น. โดย คุณ ปราโมทย์ ผาน้ำคำ

ผู้เข้าชม 4557 ท่าน

 
 
เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
 
   
  สายตรงปลัด
  โทร. 055-555-315-6
   
   
  การจัดการองค์ความรู้
  ภายในองค์กร
   
 
 
  คำแนะนำการชำระภาษี
 
ภาษีป้าย
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   
  คู่มือประชาชน
  แบบฟอร์ม เอกสาร
อำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
   
   
 
 
เทศบาลตำบล
ทุ่งกระเชาะ
เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ พร้อมบริการประชาชน
ด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนตามนโยบาย
ที่เปิดรับ ความคิดเห็นของประชาชน โปร่งใส และมีส่วนร่วม
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 โทรศัพท์ : 055-555-315-6 โทรสาร : 055-555-315-6 ต่อ 12
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
จำนวนผู้เข้าชม 14,257,525 เริ่มนับ 18 ส.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-555-315-6

 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10