หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
โคคุณภาพดีของตำบลทุ่งกระเชาะ
วัดดอยเจดีย์ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
การเกษตรอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีความสุข
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ก้าวล้ำเศรษฐกิจ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แหล่งผลิตโคคุณภาพดี
เทศบาลตำบล ทุ่งกระเชาะ
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
  
  
 


จ้างตีเครื่องหมายทางม้าลายและเครื่องหมาย Rumble St [ 2 ก.ค. 2563 ]จ้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางอ๊อด ส [ 30 มิ.ย. 2563 ]

 
 
 
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
         
 
ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชน ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโป [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม [ 1 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
 
ทต.ท่าสายลวด ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งกระเชาะ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคโควิด๑๙ [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองภาคเรียนที่1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งกระเชาะ กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเสริมสร้างคุณธรรมแก่หน่วยงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าสายลวด ประกาศเทสบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมถ [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังประจบ ร่วมพิธีมอบปัจจัยการผลิต ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำก [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ตากออก ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.พระธาตุ แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยสลุง [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.พระธาตุ แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 หมู่ที่ 7 บ้านดอยเป็ก [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
       
 
         
ขนมเปี๊ยะนมสด “อร่อยมาก”
วัดดอยเจดีย์
        
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1928 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว1957  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1907  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพร้อมของ อบต.กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA) กสว. มท 0820.2/ว1942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว สน.บถ. มท 0809.2/ว77 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1930 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบ