หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
  
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2562 ]

 
 
 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
         
 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 (สขร1) [ 23 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่3 (เดือน [ 22 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
 
อบต.ยกกระบัตร [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ยกกระบัตร โครงการพัฒนาศักบภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ) [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวใต้ โครงการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวใต้ ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2562 [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวใต้ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวใต้ โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองบัวเหนือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการสำนักปลัด [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวใต้ โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วาเล่ย์ จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนแม่สอด - เมียวดี (Maesot-Myawaddy Bor [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
       
 
         
ขนมเปี๊ยะนมสด “อร่อยมาก”
วัดดอยเจดีย์
      
 
แจ้งการเปิดระบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2866 [คู่มือฯ]  [ 23 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว12 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และเข้ารับโล่พร้อมเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/2867  [ 23 ก.ค. 2562 ]
การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2871  [ 22 ก.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ด่วนที่สุด กพส. มท 0816.3/ว2870  [ 22 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.6/ว2841  [ 22 ก.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรช่อสะอาด กศ. มท 0816.5/ว2869  [ 22 ก.ค. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.34/ว28  [ 22 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน 2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว27 [แบบสรุปรายชื่อฯ]  [ 22 ก.ค. 2562 ]
แจ้งเร่งรัดติดตามการประเมินผลปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2839 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 ก.ค. 2562 ]
  
 
สอบถามเส้นทาง (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 66  ตอบ 1  
อยากทราบว่าจะได้งบมาเมื่อไหร่ครับ (2 ม.ค. 2562)    อ่าน 677  ตอบ 6  
 
อบต.วังหิน อยากกลับบ้าน (23 ก.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.พระธาตุ วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (6 ก.ค. 2562)    อ่าน 21  ตอบ 0
ทต.อุ้มผาง แจ้งปรับหน้าเว็บ (5 ก.ค. 2562)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.ขะเนจื้อ สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (5 ก.ค. 2562)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ท้องฟ้า โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรมของ อบต. (5 ก.ค. 2562)    อ่าน 21  ตอบ 0
ทต.แม่จัน แผนที่แบ่งเขตหมู่บ้าน (27 มิ.ย. 2562)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.แม่อุสุ แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.ยกกระบัตร ช่องทางร้องเรียน-ร้องทุกข์ (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 63  ตอบ 1
     
   
 
ด่วนที่สุด การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เง [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก 7/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562  [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก(ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ด่วนที่สุด การดำเนินการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบ [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
การดำเนินโครงการสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 25 [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 28 
ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
การจัดอบรมหลักสูตรกฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 9 [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชก [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  เศรษฐกิจ
  สังคม
  บริการขั้นพื้นฐาน
  สาธารณูปโภค
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ส.ค. 2552