หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
  
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2562 ]

 
 
 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
         
 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (สขร1) [ 1 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 (สขร1) [ 23 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
 
อบต.หนองบัวเหนือ โครงการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.พระธาตุผาแดง กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหิน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.12 บ้านหนองตาเรือ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “โครงการตรวจเยี่ยมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ตาว” ประจำปี ๒๕๖๒ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งหลวง “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวงด้านคุณธรรมและจริยธรรม” [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ยกกระบัตร ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ตัวรถ 6 [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่กุ ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิ์สอบ [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ท้อ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลแม่ท้อโดยใช้ลูกรัง สายไร่จะกา , สายน้ำตกจะรอ , สา [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่ท้อ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลแม่ท้อโดยใช้ลูกรัง สายในหมู่บ้าน , สายห้วยเหลือง-ผ [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำรึม โครงการส่งเสริมพัฒนากระบวนการประชาธิปไตย [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
       
 
         
ขนมเปี๊ยะนมสด “อร่อยมาก”
วัดดอยเจดีย์
      
 
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
  
 
สอบถามเส้นทาง (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 83  ตอบ 1  
อยากทราบว่าจะได้งบมาเมื่อไหร่ครับ (2 ม.ค. 2562)    อ่าน 701  ตอบ 6  
 
อบต.โป่งแดง เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก ให้บริการแล้วค่ะ (19 ส.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.โมโกร เกมมือถือ (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม การบริการตัดต้นไม้ (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ตากออก  เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก ให้บริการแล้วค่ะ (3 ส.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.แม่จัน แผนที่แบ่งเขตหมู่บ้าน (1 ส.ค. 2562)    อ่าน 48  ตอบ 1
อบต.น้ำรึม หมายเลขโทรศัพท์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม (30 ก.ค. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม สอบถามเรื่องการทำถนน ม.11 ต.น้ำรึม (28 ก.ค. 2562)    อ่าน 732  ตอบ 8
อบต.น้ำรึม เผาขยะ...ซ้ำซาก (28 ก.ค. 2562)    อ่าน 484  ตอบ 2
สถ.จ.ตาก ธุรการ 2 จ๊ะ ติดต่อกันที่นี่น๊ะ (26 ก.ค. 2562)    อ่าน 102557  ตอบ 1580
อบต.วังหิน อยากกลับบ้าน (23 ก.ค. 2562)    อ่าน 26  ตอบ 0
     
   
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ คร [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
ประชาสัมพันธ์นวัตกรรม Best practices [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
การให้บริหารข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ด้วยระบบออนไลน์ (ebmm.cdd.go.th) [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 20 
ด่วนทีุ่สด สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไข้เลือกออกในประเทศเพื่อนบ้าน [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
แนวปฏิบัติการดำเนินการประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้อง [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
ด่วนที่สุด การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 32 
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  เศรษฐกิจ
  สังคม
  บริการขั้นพื้นฐาน
  สาธารณูปโภค
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ส.ค. 2552