หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
โคคุณภาพดีของตำบลทุ่งกระเชาะ
วัดดอยเจดีย์ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
การเกษตรอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีความสุข
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ก้าวล้ำเศรษฐกิจ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แหล่งผลิตโคคุณภาพดี
เทศบาลตำบล ทุ่งกระเชาะ
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
 
 
     
 
 
 
       เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เดิมตั้งอยู่ในตำบลทุ่งกระเชาะ และตำบลท้องฟ้าบางส่วน โดยมีพื้นที่ของสองตำบลประกอบ ด้วยหมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,9, ตำบลทุ่งกระเชาะ และหมู่ที่ 1 ตำบลท้องฟ้า มีพื้นที่ทั้งหมด 12.85 ตารางกิโลเมตร ต่อมา กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ เรื่อง การยุบรวมองค์การ บริหาร ส่วนตำบลกับเทศบาลตำบล ซึ่งประกาศในราชกิจจา นุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 102 ลงวันที่ 15 กันยายน 2547 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจา นุเบกษา เป็นต้นไป ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง กระเชาะ ได้ยุบรวมกับเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ มีผลให้ แนวเขตพื้นที่ ของเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เพิ่มขึ้นอีก 2 ชุมชน คือ หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านลีซอ และหมู่ที่ 10 ชุมชน บ้านนาโพธิ์ และได้มีการแยกชุมชนอีกจำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ หมู่ที่ 11 ชุมชนแม่ไขสันกลาง และหมู่ที่ 12 ชุมชน บ้านทุ่งพัฒนา ป่าดอกแก้ว ปัจจุบันจึงมีชุมชนรวมทั้งหมด 13 ชุมชน พื้นที่รวมทั้งหมด 153.55 ตารางกิโลเมตร  
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ :
ทิศใต้ : :
ทิศตะวันออก :
ทิศตะวันตก :
     
 
 
 
            ลักษณะภูมิประเทศในเขตเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ราษฎรอาศัย แนวลำห้วยปลูก สร้างบ้านเรือนอยู่อาศัย ปัจจุบันลำห้วยตากมีสภาพตื้นเขิน ในฤดูฝนเมื่อน้ำป่าไหลหลาก จะล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนของ ราษฎรทำให้ได้รับความเดือดร้อน และเป็นเหตุให้ถนนชำรุดอยู่เป็นประจำ  
 
 
หมู่ที่ ชื่อชุมชน
จำวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
  หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านดงยาง 332 345 677 185  
  หมู่ที่ 3 ชุมชนประชาร่วมใจ 419 421 840 266  
  หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านร่มเกล้า 223 234 457 118  
  หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านใหม่ 199 209 408 120  
  หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านรังแร้ง 188 169 357 103  
  หมู่ที่ 11 ชุมชนแม่ไขสันกลาง 57 48 105 51  
  หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านใหม่สามัคคี 331 326 657 190  
รวม
3,038 3,127 6,165 1,854
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-555-315-6