Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
 
 
     
 
 
จปฐ คืออะไร  
 

จปฐ คือ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ ตามหลักเกณฑ์มาตราฐานขั้นต่ำของเครื่องชี้วัดว่าอย่างน้อยคนไทย ควรจะมีระดับความเป็นอยู่ ไม่ต่ำกว่าระดับไหน ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ และทำให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่า ในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัวรวมไปถึงหมู่บ้าน ชุมชนอยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และเมื่อทราบแล้ว ส่วนใดสามารถแก้ปัญหาได้เองได้ ครัวเรือนแต่ละครัวเรือนก็ต้องช่วยกันดำเนินการแก้ไข ส่วนใดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ ก็ให้ขอรับหารสนับสนุนบางส่วนหรือทั้งหมดจากโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) เช่น อบต. เทศบาล อบจ. ส่วนราชการส่วนกลาง หรือในระดับรัฐบาลต่อไป อันเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาชนบทของประเทศ

หลักการของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน

1. เป็นเครื่องมือของกระบวนการเรียนรู้ ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการ จปฐ.
3. เป็นแนวทางในการคัดเลือกโครงการต่างๆ ของรัฐ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริงของชุมชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ต.ค. 2552 เวลา 09.26 น. โดย คุณ ปราโมทย์ ผาน้ำคำ

ผู้เข้าชม 23490 ท่าน