Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนยื่นแบบเสียภาษี ประจำปี ๒๕๕๘ [ 15 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 23 


เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ จัดประชุมกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่ง [ 13 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
  
 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
          
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่ [ 26 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 11 
เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ จัดประชุมกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่ง [ 13 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาโดยการวางท่อพีวีซี.สายหลังโรงเรียนทุ่งฟ้าไปร [ 5 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 20 
 
อบต.ท่าสายลวด ประกาศผลสอบราคาโครงการจ้างเหมาบริการขับรถบรรทุกขยะและจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตองค์กา [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.ท่าสายลวด ผลประกาศสอบราคา โครงการกาอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.ช่องแคบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปี 2558 [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.น้ำรึม ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 47 รายการ [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 36 
สถ.จ.ตาก ขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอาหารเป็นพิษกรณีข้าวมันไก่่ [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.ด่านแม่ละเมา โครงการซ่อมแซมตลิ่งพังโดยการเรียงหินใส่กล่องเกเบี่้ยน ลำห้วยยะอุ หลังที่ทำการองค [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.ด่านแม่ละเมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางเข้าผาโก๊ะ)หมู่ 10 [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
สถ.จ.ตาก (อบต.รวมไทยพัฒนา)ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.ตาก (ทม.ตาก)ประกาศก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.ตาก (ทม.ตาก) ประมูลจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดด [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 12 


       
 
           

น้ำพริกแม่คำป้อ

ทอฟฟี่สมุนไพรโบราณ

วัดดอยเจดีย์
        
 
การจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว204  [ 30 ม.ค. 2558 ]
แนวปฏิบัติในการปรับพฤติกรรมตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ สน.กศ. มท 0893.2/ว203  [ 29 ม.ค. 2558 ]
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระดับผู้บริหารสถานศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว201  [ 29 ม.ค. 2558 ]
เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบรายจ่ายลงทุน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว0607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ม.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ม.ค. 2558 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 10 สน.กศ. มท 0893.4/ว182  [ 28 ม.ค. 2558 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 9 สน.กศ. มท 0893.4/ว181  [ 28 ม.ค. 2558 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว180  [ 28 ม.ค. 2558 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว188  [ 28 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/1445-1520 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ม.ค. 2558 ]
  
 
ชื่นชมประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย (19 ม.ค. 2558)    อ่าน 70  ตอบ 3  
งานวันเด็ก (19 ม.ค. 2558)    อ่าน 69  ตอบ 1  
 
สถ.จ.ตาก รับโอนย้าย นักวิชาการเงินและบัญชี (30 ม.ค. 2558)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทต.วังเจ้า น้ำเน่าหน้าธนาคารกรุงไทย (29 ม.ค. 2558)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.นาโบสถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ (28 ม.ค. 2558)    อ่าน 4090  ตอบ 30
สถ.จ.ตาก อบต.ในอำเภอแม่สอด ตำแหน่งระดับ 3 ที่ไหนว่างบ้าง (26 ม.ค. 2558)    อ่าน 21  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ที่ มท 0310.3/ว 4670 ลว 13 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบริหารกา (21 ม.ค. 2558)    อ่าน 2357  ตอบ 2
ทต.ทุ่งกระเชาะ ชื่นชมประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย (19 ม.ค. 2558)    อ่าน 70  ตอบ 3
ทต.ทุ่งกระเชาะ งานวันเด็ก (19 ม.ค. 2558)    อ่าน 69  ตอบ 1
อบต.แม่ตื่น ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าเว็บตำบลแม่ตื่นครับ (13 ม.ค. 2558)    อ่าน 630  ตอบ 2
อบต.แม่ตื่น อยากได้หม้อ จานและเกลือเพื่อทำอาหารครับ (8 ม.ค. 2558)    อ่าน 57  ตอบ 2
อบต.พบพระ สอบถามเรื่องบ้านเช่า ห้องพัก หรืออพาร์ทเม้นค่ะ (20 ธ.ค. 2557)    อ่าน 72  ตอบ 0
     
    
 
ด่วนที่สุด การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ [ 29 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 113 
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นชั่วคราว (อ.แม่สอด) [ 31 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 6 
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นชั่วคราว (อ.สามเงา) [ 31 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 12 
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นชั่วคราว (อ.อุ้มผาง) [ 31 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 8 
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันปี 2558 [ 31 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 6 
รายละเอียดโครงการ/รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีลักษณะเป็นงบลงทุนตาม พ.ร.บ.งบประ [ 30 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
ด่วนที่สุด ขอให้เฝ้าระวังไฟไหม้สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย [ 30 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 22 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 22 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 30 มกราคม 2558 [ 30 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 93 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทุนการศึกษาสำห [ 30 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 42 
  


    
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  เศรษฐกิจ
  สังคม
  บริการขั้นพื้นฐาน
  สาธารณูปโภค
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ส.ค. 2552