Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerโครงการคลินิกกฎหมายเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ประจำปี 2558 [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 7 


โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอ [ 21 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 11 
  
 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
         
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 5 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านตาก. ประจำเดือน พฤษภาคม 2558. [ 8 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 22 
 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่2(หมู่บ้านจัดสรร) [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อลำเหมือง หมู่1 (สนามเพาะ) [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่7 [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่1 หมู่3 [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.ทุ่งกระเชาะ โครงการคลินิกกฎหมายเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ประจำปี 2558 [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.พบพระ โครงการป้องกันและแก้ใขปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.พบพระ มารู้จักกับ AEC กัน [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.แม่จัน ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.ตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023/ว 7237 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การบันทึกข้อมูลสาน [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 19 


       
 
         

น้ำพริกแม่คำป้อ

ทอฟฟี่สมุนไพรโบราณ

วัดดอยเจดีย์
      
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 5 สน.คท. มท 0808.2/7514-7531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้สินไหมทดแทนจากการกระทำละเมินของเจ้าหน้าที่ สน.กม. มท 0804.4/ว2853  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว16  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สน.กศ. มท 0893.2/ว1037  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1036  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว1025 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1024 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1023 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 13 สพบ. มท 0807.4/ว1032  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 12 สพบ. มท 0807.4/ว1031  [ 21 พ.ค. 2558 ]
  
 
อยากให้เทศบาลช่วยควบคุมดูแลหน่อย (30 เม.ย. 2558)    อ่าน 53  ตอบ 1  
เรื่องร้องเรียและพัฒนาหมู่บ้าน (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 206  ตอบ 3  
 
อบต.พระธาตุผาแดง น้ำประปาหมู่บ้านค้างภิบาล (23 พ.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 1
อบต.พระธาตุผาแดง เว็บไซต์ อบต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 พ.ค. 2558)    อ่าน 16237  ตอบ 63
อบต.มหาวัน สมัครครู (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.วังเจ้า สอบถามตำแหน่งว่างของเทศบาลตำบลวังเจ้า (21 พ.ค. 2558)    อ่าน 48  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก ที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 1620  ตอบ 18
อบต.แม่กุ พระเอกประจำอบต.แม่กุ สู้ภัยแล้ว (14 พ.ค. 2558)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.แม่กุ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่กุหลวง (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.แม่กุ ถนน ลาดยาง หมู่ที่ 4 บ้านปูเต้อ (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.แม่กุ ถนน คสล หมู่ที่ 4 บ้านปูเต้อ - หมู่ที่ 10 บ้านโกช่วย (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.แม่กุ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ไร่ขวัญข้าว) (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 0
     
   
 
ขอเชิญประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้ [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนร่วมดำเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหา [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
โครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2558 [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามกา [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 23 
ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023/ว 7237 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การบันทึกข้อมูลสาน [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 23 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 34 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2558 [ 21 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 91 
โครงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญ [ 20 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 63 
แนวทางการให้ความช่วยเหลือผุ้ประสบภัติพิบัติกรณ๊ฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 57 
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 81 
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  เศรษฐกิจ
  สังคม
  บริการขั้นพื้นฐาน
  สาธารณูปโภค
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ส.ค. 2552