Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ [ 24 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 20 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ ทักษะและกระบวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ [ 22 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 24 
  
 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
          
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฎิบัติงาน [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 38 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งกระเชาะ [ 3 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 20 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านลุงสิงห์ไปไร่ป้าสนิท หมู่ที่ [ 3 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 25 
 
ทต.พบพระ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่จะเรา โครงการสืบสานประเพณี “ตานก๋วยสลาก” ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.ตาก รายงานการติดตามการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 20 
อบต.วังหิน จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ซอยข้างเรือนจำ) วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด DIA ๐.๖๐ [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.วาเล่ย์ งานของดีเมืองพบพระ [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.วาเล่ย์ โรงเรียนอนุบาล อบต.วาเล่ย์นำนักเรียนทัศนศึกษา [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.แม่ตาว เทศบาลตำบลแม่ตาว จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
สถ.จ.ตาก (แก้ไขครั้งที่ 3) การกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไปปีงบประมาณ 2557 (e-Plan) [ 26 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 43 
ทต.วังเจ้า ประชุมหารือ การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าตลาดวังเจ้า 26 กันยายน 2557 [ 26 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 27 
อบต.พบพระ ประกาศสอบราคาจัดซื้อเต็นท์โครงเหล็กทรงโค้ง จำนวน ๘ หลัง ขนาด ๔x๘x๒.๓ เมตร หนา [ 26 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 13 


       
 
           

น้ำพริกแม่คำป้อ

ทอฟฟี่สมุนไพรโบราณ

วัดดอยเจดีย์
        
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1733 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2557 ]
วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online กค. มท 0803/ว1732  [ 30 ก.ย. 2557 ]
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development:SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1731  [ 30 ก.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1720  [ 30 ก.ย. 2557 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1701  [ 30 ก.ย. 2557 ]
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม กค. มท 0803/ว1722  [ 29 ก.ย. 2557 ]
แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว3072  [ 29 ก.ย. 2557 ]
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 กค. มท 0803/ว1707  [ 29 ก.ย. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1718  [ 29 ก.ย. 2557 ]
การกำกับดูแล ตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว1708  [ 29 ก.ย. 2557 ]
  
 
เรื่องร้องเรียและพัฒนาหมู่บ้าน (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 45  ตอบ 0  
งานประจำปี (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 293  ตอบ 4  
 
สถ.จ.ตาก รับโอนย้ายนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (30 ก.ย. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อยากย้ายกลับตากแย่แล้วครับ (29 ก.ย. 2557)    อ่าน 174  ตอบ 5
อบต.มหาวัน เว็บไซต์ อบต.มหาวัน จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ก.ย. 2557)    อ่าน 127  ตอบ 1
ทต.แม่จัน เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก (27 ก.ย. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อบต.สามหมื่น รับโอนย้าย/บรรจุ หลายตำแหน่ง (18 ก.ย. 2557)    อ่าน 1280  ตอบ 13
ทต.แม่ตาว เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 ก.ย. 2557)    อ่าน 9205  ตอบ 42
สถ.จ.ตาก รับโอนย้ายนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (16 ก.ย. 2557)    อ่าน 41  ตอบ 0
ทต.แม่จะเรา เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 683  ตอบ 2
สถ.จ.ตาก อยากทราบข้อมูลที่มาของแต่ละหมู่บ้าน (10 ก.ย. 2557)    อ่าน 52  ตอบ 0
อบต.ช่องแคบ ช่วยดูแลภูมิทัศน์บริเวณฐานพระพุทธมหาราชกิตติเฉลิมหน่อยครับ (9 ก.ย. 2557)    อ่าน 55  ตอบ 0
     
    
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับส [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 106 
รวบรวมและเผยแพร่ผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของค์กรปกครองส่วนท้อ [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 51 
การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำ [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 28 
การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 33 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 26 กันยายน 2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 114 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 113 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 30 กันยายน 2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 145 
การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน(กรณีถนนชำรุดเสียหายในหมู่บ้าน/ชุมชน [ 26 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 59 
การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 [ 26 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 49 
แบบรายงานงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ปีงบประมาณ 2 [ 26 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 119 
  


    
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  เศรษฐกิจ
  สังคม
  บริการขั้นพื้นฐาน
  สาธารณูปโภค
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ส.ค. 2552