Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerจ่ายเบี้ยพิการรายใหม่เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ [ 26 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 22 


จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 [ 13 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 14 
  
 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
         
 
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560 - 2562) เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ [ 9 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 56 
ประชาสัมพันธ์โอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 62 
 
อบต.นาโบสถ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 29 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.นาโบสถ์ ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 29 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.นาโบสถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สม [ 29 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.นาโบสถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ [ 29 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.วังจันทร์ ประชุมการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลวังจันทร์ [ 29 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.มหาวัน ประมวลภาพการจัดงานตามโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 29 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่จะเรา โครงการคลินิคเกษตรเคลื่นที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ [ 29 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่กุ การขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล และการขออนุญาตใช้น้ำบาดาล [ 29 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ตื่น ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังเก็บน้ำพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร ) [ 29 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 18 
ทต.แม่จะเรา กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดสิทธาวาส หมู่ 3 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 [ 28 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 26 


       
 
         

น้ำพริกแม่คำป้อ

ทอฟฟี่สมุนไพรโบราณ

วัดดอยเจดีย์
      
 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ ว1475  [ 28 ก.ค. 2559 ]
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1474  [ 28 ก.ค. 2559 ]
เชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท 0802.4/ว96  [ 28 ก.ค. 2559 ]
การสำรวจจำนวนนักสงคัมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว81  [ 28 ก.ค. 2559 ]
ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว27  [ 28 ก.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 16 ประจำปี ๒๕๕๙ สน.คท.  [ 28 ก.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0816.3/ว 1465 [รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม]  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๔ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0816.3/ว1455 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สน.มถ. มท 0892.4/ว1430  [ 27 ก.ค. 2559 ]
  
 
ภาพมุมสูง (11 เม.ย. 2559)    อ่าน 145  ตอบ 0  
ขอขอบคุณในความกรุณาช่วยเหลือ ของ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ (10 ก.พ. 2559)    อ่าน 306  ตอบ 1  
 
อบต.สามหมื่น อยากโอน (29 ก.ค. 2559)    อ่าน 58  ตอบ 3
อบต.วาเล่ย์ จังหวัดตาก มีตำแนห่งนักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (29 ก.ค. 2559)    อ่าน 3  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ตำแหน่งว่าง อปท.จ.ตาก (29 ก.ค. 2559)    อ่าน 18176  ตอบ 157
อบต.วังจันทร์ ขายเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก Passbook Printer รุ่นใหม่ล่ (22 ก.ค. 2559)    อ่าน 20  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อบต.น้ำรึม รับโอน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ 1 ตำแหน่ง (21 ก.ค. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.วังประจบ ขายเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ สำหรับ อบต. (14 ก.ค. 2559)    อ่าน 24  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อบต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย รับโอนย้ายหลายตำแหน่ง (12 ก.ค. 2559)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.แม่ท้อ สอบถามตำแหน่งค่ะ (12 ก.ค. 2559)    อ่าน 277  ตอบ 2
อบต.มหาวัน สมัครครู (8 ก.ค. 2559)    อ่าน 357  ตอบ 3
ทต.แม่จัน ติดต่อ (30 มิ.ย. 2559)    อ่าน 341  ตอบ 4
     
   
 
การสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย และครู ที่ใบอนุญาตประกอบวิ [ 29 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 31 
สรุป มติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 [ 27 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 393 
สรุป มติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 [ 27 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 340 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั [ 26 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 90 
ด่วนที่สุด โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" [ 26 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 57 
แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 [ 29 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 39 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 [ 29 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 28 
การจััดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ประจำปี พ.ศ.2559 [ 29 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 17 
มาตรการป้องกันการลักลอบตัดไม้ในป่าโดยไม่ชอบด้วยกฏหมายมาปลูกสร้างบ้านที่อยู่อาศัย [ 29 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 11 
การกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ [ 29 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 15 
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  เศรษฐกิจ
  สังคม
  บริการขั้นพื้นฐาน
  สาธารณูปโภค
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ส.ค. 2552