Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2558 [ 30 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 14 


การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 [ 30 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 11 
  
 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
         
 
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ [ 26 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 30 
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี ๒๕๕๘ [ 24 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 10 
 
ทต.วังเจ้า ศึกษาดูงานฯ จ.ชลบุรี 3-5 ก.ค. 58 [ 6 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่กุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเบพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพ [ 6 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.เชียงทอง โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและอพยพจากอัคคีภัยในอาคาร วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 [ 4 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยวังพัฒนาใหม่ 1 [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาล [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คสล.ซอยวังน้ำเย็น [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ซอยวังเกษมสันต์ [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายธนา [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ซอยวังเพิ่มพูน [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารศาลาธรรมสังเวช ชุมชนรวมพลังวังเจ้า (ครั้งที่ 2) [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 8 


       
 
         

น้ำพริกแม่คำป้อ

ทอฟฟี่สมุนไพรโบราณ

วัดดอยเจดีย์
      
 
การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้อง หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว3739  [ 3 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข อย่างต่อเนื่อง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1389  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3738  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/9636-9711 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การสนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรรมชาติเพื่อนำไปสร้างพื้นลู่ลานกรีฑา และพื้นลานอเนกประสงค์ ด่วน สน.คท. มท 0808.2/1376  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และการรายงานสถานะการเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2557 สน.คท. มท 0808.2/ว1379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.ค. 2558 ]
มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว สน.พส. มท 0810.5/ว1377  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว1384  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ก.ค. 2558 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1363  [ 2 ก.ค. 2558 ]
  
 
ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 18  ตอบ 0  
อยากให้เทศบาลช่วยควบคุมดูแลหน่อย (30 เม.ย. 2558)    อ่าน 80  ตอบ 1  
 
อบต.พะวอ ขอข้อมูลแผน 3 ปี ของตำบลพะวอได้ไหมครับ (5 ก.ค. 2558)    อ่าน 1045  ตอบ 3
อบต.เชียงทอง คู่มือประชาชน (3 ก.ค. 2558)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง จำหน่าย –>ชุดตรวจmetamphetamineในปัสสาวะ ราคาถูกสุดๆๆ ขายปลีก-ส่ง  (3 ก.ค. 2558)    อ่าน 32  ตอบ 1
ทต.แม่ระมาด ข่าวผู้ว่าเปิดศูนย์พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่แม่ระมาด (1 ก.ค. 2558)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.รวมไทยพัฒนา ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง (1 ก.ค. 2558)    อ่าน 54  ตอบ 3
สถ.จ.ตาก รายงานการประชุม กทจ. ตาก จะลงที่ไหนคะ ? แล้ววันไหน ? (29 มิ.ย. 2558)    อ่าน 635  ตอบ 1
ทต.พบพระ สอบถามข้อมูล (24 มิ.ย. 2558)    อ่าน 21  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอนบุคลากร (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 37  ตอบ 0
อบต.ช่องแคบ ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.มหาวัน ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 27  ตอบ 0
     
   
 
สรุป มติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 253 
แนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 6 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 2 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 33 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 [ 3 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 78 
แนวทางปฏิบัติการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญของข้าราชการการถ่ายโอ [ 3 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 33 
คำแนะนำประชาชน เรือง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV) [ 2 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 31 
การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 43 
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. [ 2 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 58 
การายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับงาน จักทำโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่ [ 2 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 55 
การจัดการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี [ 2 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 34 
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  เศรษฐกิจ
  สังคม
  บริการขั้นพื้นฐาน
  สาธารณูปโภค
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ส.ค. 2552