Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerโครงการส่งเสริมประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า ประจำปี 2559 [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 17 


โครงการต้นกล้าเศษฐกิจพอเพียงพัฒนาเยาวชนไปสู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน ปี 2559 [ 20 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 19 
  
 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
         
 
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560 - 2562) เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ [ 9 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 40 
ประชาสัมพันธ์โอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 39 
 
อบต.แม่ท้อ จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่ท้อ จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมขยายเขตประปา คลองตะเคียน หมู่ที่ 8 ตำบลแม [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่ท้อ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยแม่ท้อ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังห [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่หละ [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่หละ สร้างถนนดินเข้าพื้นที่ทำการเกษตร [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำรึม โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาการในวัยเด็กและการดูแลสุขภาพเด็กเล็กอย่ [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.น้ำรึม โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษาพื้นที [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
ทต.หนองบัวใต้ ประชุมสามัญชมรมผู้พิการในตำบลหนองบัวใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ตาก อบต.วังหมัน ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๒ โครงการ [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ตาก อบต.วังหมัน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 6 


       
 
         

น้ำพริกแม่คำป้อ

ทอฟฟี่สมุนไพรโบราณ

วัดดอยเจดีย์
      
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ช่วงที่ 2 รุ่นที่ 17-26 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1298 [รายชื่อ]  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1291  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1293  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
เร่งรัดดำเนินการรายงานสรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/345  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559 สน.คท.  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านสุขภาพ สน.กศ. มท 0893.2/ว1283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1284  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1251 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบประเภทตำแหน่ง สน.บถ. มท 0809.5/ว23  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1282 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
  
 
ภาพมุมสูง (11 เม.ย. 2559)    อ่าน 131  ตอบ 0  
ขอขอบคุณในความกรุณาช่วยเหลือ ของ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ (10 ก.พ. 2559)    อ่าน 293  ตอบ 1  
 
ทต.แม่จัน ติดต่อ (30 มิ.ย. 2559)    อ่าน 315  ตอบ 4
อบต.น้ำรึม แจกแนวข้อสอบ กรมศิลปากร (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.แม่หละ แจกแนวข้อสอบ กรมศิลปากร (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.วังเจ้า ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวังเจ้าร่วมแสดงความคิดเห็นการออกประกาศกำหนดความลึ (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.พบพระ มีรับสมัครพนักงานบัญชีมั้ยค่ะ (26 มิ.ย. 2559)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.ช่องแคบ แจ้งมาเก็ยขยะ (22 มิ.ย. 2559)    อ่าน 15  ตอบ 1
อบต.ช่องแคบ มีเปิดสอบ รับสมัครพนักงานไหมคะ (22 มิ.ย. 2559)    อ่าน 22  ตอบ 1
อบต.ช่องแคบ ภาษีป้าย (22 มิ.ย. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 1
อบต.ช่องแคบ ขยะล้น (22 มิ.ย. 2559)    อ่าน 11  ตอบ 1
อบต.ช่องแคบ สอบถามการจดทะเบียนพานิชย์ (22 มิ.ย. 2559)    อ่าน 14  ตอบ 1
     
   
 
การดำเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร [ 1 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 5 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 [ 1 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 7 
สรุป มติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 [ 1 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 181 
สรุป มติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 [ 1 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 191 
เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้าง [ 1 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 23 
เรื่อง การให้สิทธิภาพพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ในการจำหน่ายพันธุ์พื [ 1 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 17 
เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างและเพิ่มเติมหลักเกณฑ [ 1 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติงานของพน [ 1 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 41 
ด่วนที่สุด สำรวจสถานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศ [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 78 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือในการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตร [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 68 
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  เศรษฐกิจ
  สังคม
  บริการขั้นพื้นฐาน
  สาธารณูปโภค
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ส.ค. 2552