Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 11 


โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจากความเสี่ยงในการใช้สารเคมีก [ 24 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 13 
  
 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
         
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจากความเสี่ยงในการใช้สารเคมีก [ 24 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 10 
เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ประกาศใช้คู่มือประชาชน [ 21 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 12 
 
ทต.หนองบัวใต้ โครงการพูนพลังเครือข่ายท้องถิ่นท้องที่ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ (สสส.) [ 29 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.ทุ่งหลวง [ 29 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองบัวใต้ โครงการฝายต้นน้ำลำธารและปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชดำริ น้อมเกล้าฯ [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองบัวใต้ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 25 สิงหาคม [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำรึม [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำรึม โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.วังจันทร์ อบรมต่อยอด การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า(ราเขียว) เชื้อราบิวเวอเรีย(ราขาว) [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.พบพระ การประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 2 [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.พบพระ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ กองทุน สปสช.อบต.พบพระ [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.พบพระ การประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 2 [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 6 


       
 
         

น้ำพริกแม่คำป้อ

ทอฟฟี่สมุนไพรโบราณ

วัดดอยเจดีย์
      
 
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1807  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สน.กศ. มท 0893.2/ว1804  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในกิจกรรมที่2 ของรุ่นที่ 4 สน.สส. มท 0891.3/ว1805 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1793 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1795  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1792 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1784  [ 27 ส.ค. 2558 ]
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต สน.คท. มท 0808.5/ว1771  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.3/ว1785  [ 27 ส.ค. 2558 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว36  [ 26 ส.ค. 2558 ]
  
 
ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 48  ตอบ 0  
อยากให้เทศบาลช่วยควบคุมดูแลหน่อย (30 เม.ย. 2558)    อ่าน 97  ตอบ 1  
 
สถ.จ.ตาก ศูนย์รวมรถรับจ้าง 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ ตาก (29 ส.ค. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก สอบถามตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์ที่ไหนว่างรับโอนค่ะ (27 ส.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้่าย) พนักงานเทศบาลสายบริหาร (27 ส.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.วังจันทร์ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็ค Passbook Printer เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี (24 ส.ค. 2558)    อ่าน 11  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก บริการรถรับจ้าง 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ ตาก (23 ส.ค. 2558)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด ขอแผนยุทธศาสตร์ของอบต.แม่ระมาดได้หรือป่าวครับ (22 ส.ค. 2558)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.วังหิน อ่างเก็บน้ำหนองตาเรือ (19 ส.ค. 2558)    อ่าน 25  ตอบ 1
อบต.พะวอ ขอข้อมูลแผน 3 ปี ของตำบลพะวอได้ไหมครับ (18 ส.ค. 2558)    อ่าน 1111  ตอบ 4
สถ.จ.ตาก ที่ไหนมีตำแหน่งรองปลัดฯ 6 ว่าง (12 ส.ค. 2558)    อ่าน 40  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอน/ย้าย เจ้าพนักงานพัสดุ (4 ส.ค. 2558)    อ่าน 43  ตอบ 0
     
   
 
ประกาศ ก.ท.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักง [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 16 
สรุป มติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมือวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 23 
สรุป มติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 25 สิงหาคม 2558 [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 189 
ประกาศกำหนดให้สำนักงานเทศบาล โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสำนักงานในพื้นที [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 9 
[ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 24 
การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาสังกัด อปท. เพื่อขอเปิดห้องเรียนพิเศษ [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 24 
ขอส่งกรอบการวิจัยทางด้านการศึกษา [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
ผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2558 [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 20 
แจ้งการตั้งงบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นปี 2559 [ 27 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 52 
ตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลแก้ไขระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินผลของ อปท (e-P [ 27 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 36 
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  เศรษฐกิจ
  สังคม
  บริการขั้นพื้นฐาน
  สาธารณูปโภค
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ส.ค. 2552