Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 [ 10 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 16 


โครงการคลินิกกฎหมายเทสบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ประจำปี 2559 [ 10 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 12 
  
 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
         
 
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี [ 11 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 9 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังห [ 10 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 11 
 
อบต.น้ำรึม [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำรึม ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 14 
สถ.จ.ตาก อบต.วังจันทร์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ตาก อบต.วังหิน ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ โครงการ [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ระมาด ประมาลภาพกิจกรมม โครงการ สร้างศักยภาพและส่งเสริมความรู้ เพื่อนำสู่การพัฒนาระบบกา [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.อุ้มผาง การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอุ้มผาง ซึ่งกำลังทำงานบริเวณหน้าศูนย์กรมทา [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.แม่หละ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่หละ ส่งมอบบ้านตามโครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ตาก อบต.ยกกระบัตร ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ 6 และ หมู่ 11 [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ตาก อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว พร้อมปรับภูมิทัศน์ น้ำตกธา [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 3 


       
 
         

น้ำพริกแม่คำป้อ

ทอฟฟี่สมุนไพรโบราณ

วัดดอยเจดีย์
      
 
ให้เข้ารับการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย (โครงการเพชรเครือข่าย) ครั้งที่ 7 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.6/ว1667  [ 25 ส.ค. 2559 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1615  [ 24 ส.ค. 2559 ]
อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ส.ค. 2559 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 สน.กม. มท 0804.5/ว1539  [ 23 ส.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10438-10478  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1626  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว162  [ 22 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1635  [ 19 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1636  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1634  [ 19 ส.ค. 2559 ]
  
 
ภาพมุมสูง (11 เม.ย. 2559)    อ่าน 158  ตอบ 0  
ขอขอบคุณในความกรุณาช่วยเหลือ ของ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ (10 ก.พ. 2559)    อ่าน 312  ตอบ 1  
 
ทต.แม่ตาว ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 8  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว ฝากแนวข้อสอบบุคลากร กรมสรรพากร ด้วยนะครับ9 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว ฝากแนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลพุทธชินราชด้วยนะครับ8 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)ด้วยครับ7 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว ฝากแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกธุรการ ด้วยนะครับ6 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว ฝากแนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ด้วยนะครับ4 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณ์ภาค 8 (จ.ภูเก็ต)ด้วยนะครับ3 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว ฝากแนวข้อสอบช่างไฟฟ้า (ปวส.) ป.ป.ช.ด้วยนะครับ2 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 8  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)ด้วยนะครับ1 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ประดาง /ฝากด้วยนะครับ 08 (20 ส.ค. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 0
     
   
 
ด่วนที่สุด เรื่อง เชิญประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ [ 26 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 33 
ประกาศสำนักงานพื้นที่พิเศษ (อบต.) 2559 [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 61 
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดตาก (หลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบเเท่ง , กำหนดตำเเหน่งครู , [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 346 
แบบรายงาน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 32 
ด่วนที่สุด เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปร [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 50 
ด่วนที่สุด การจัดทำข้อมูลประเมินความเข้มแข็งการเอาชนะยาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมช [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 41 
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 54 
ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ใน ก.อบต.จังหวัดตาก แทน [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 99 
การกำหนดสำนักงานเทศบาล โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เป็นนำนักงานในพื้น [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 77 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 7/2559 [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 154 
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  เศรษฐกิจ
  สังคม
  บริการขั้นพื้นฐาน
  สาธารณูปโภค
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ส.ค. 2552