Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ [ 18 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 15 


โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีเศรษฐกิจพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ [ 18 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 8 
  
 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
          
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฎิบัติงาน [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 30 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งกระเชาะ [ 3 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 17 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านลุงสิงห์ไปไร่ป้าสนิท หมู่ที่ [ 3 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 23 
 
อบต.ช่องแคบ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 6 โครงการ [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ช่องแคบ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.แม่ระมาด ประมวลภาพโครงการรณรงค์สื่อสัมพันธ์ต้านโรคไม่ติดต่อ [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.มหาวัน อบต.มหาวันร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3 [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่ตื่น ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามงบประม [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่จะเรา ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพเด็กปฐมวัย แข็งแรง สดใส ใส่ใจดูแล [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.ตาก (แก้ไขครั้งที่ 1)การกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไปปีงบประมาณ 2557 (e-Plan) [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 23 
ทต.แม่ตาว เทศบาลตำบลแม่ตาว ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาที่ว่าก [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
ทต.พบพระ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการคัดแยกขยะนำร่อง [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.วังเจ้า การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 (1 9 ก.ย. 25579 [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 


       
 
           

น้ำพริกแม่คำป้อ

ทอฟฟี่สมุนไพรโบราณ

วัดดอยเจดีย์
        
 
วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web online กค. มท 0803/ว1630  [ 19 ก.ย. 2557 ]
ผลการตัดสินการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1628  [ 19 ก.ย. 2557 ]
การขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 สน.พส. มท 0810.5/ว1626  [ 19 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 44 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1622  [ 18 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 43 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1621  [ 18 ก.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว277  [ 18 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน(ภาพรวมจังหวัด) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1619  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สน.กม. มท 0804.3/ว2849  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว1609 [แบบแจ้งรายละเอียด]  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1613  [ 17 ก.ย. 2557 ]
  
 
เรื่องร้องเรียและพัฒนาหมู่บ้าน (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 34  ตอบ 0  
งานประจำปี (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 278  ตอบ 4  
 
สถ.จ.ตาก อบต.สามหมื่น รับโอนย้าย/บรรจุ หลายตำแหน่ง (18 ก.ย. 2557)    อ่าน 1235  ตอบ 13
ทต.แม่ตาว เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 ก.ย. 2557)    อ่าน 9136  ตอบ 42
สถ.จ.ตาก รับโอนย้ายนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (16 ก.ย. 2557)    อ่าน 13  ตอบ 0
ทต.แม่จะเรา เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 662  ตอบ 2
สถ.จ.ตาก อยากทราบข้อมูลที่มาของแต่ละหมู่บ้าน (10 ก.ย. 2557)    อ่าน 39  ตอบ 0
อบต.ช่องแคบ ช่วยดูแลภูมิทัศน์บริเวณฐานพระพุทธมหาราชกิตติเฉลิมหน่อยครับ (9 ก.ย. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 0
อบต.วังหิน ถนนที่ถูกแม่น้ำปิงกัดเซาะ ม.๓ (9 ก.ย. 2557)    อ่าน 83  ตอบ 1
ทต.หนองบัวใต้  เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (6 ก.ย. 2557)    อ่าน 41  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง ฝากประชาสัมพันธ์ตลาดนัดความรู้เรื่องการจำกัดยุงคะ (4 ก.ย. 2557)    อ่าน 37  ตอบ 0
อบต.พะวอ ฝากประชาสัมพันธ์ตลาดนัดความรู้เรื่องการจำกัดยุงคะ (4 ก.ย. 2557)    อ่าน 37  ตอบ 0
     
    
 
-ด่วนที่สุด- การเสนอความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ [ 19 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 46 
ขอรับเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการต่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้กับข้า [ 18 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 48 
ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าจัดการเรียนการสอน เงินอุดหนุนสำห [ 19 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 32 
ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าจัดการเรียนการสอน เงิรอุดหนุนสำห [ 19 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 19 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 18 กันยายน 2557 [ 18 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 190 
ขอเชิญประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น [ 17 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 152 
ขอเชิญเทศบาลเข้าร่วมชี้แจงการขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง วันอังคารที่ ๒๓ กันยายน [ 17 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 91 
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองการนำเรื่องขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริ [ 17 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 41 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลออกพรรษาและลอยกระทง ปี 2557 [ 17 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 46 
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 17 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 84 
  


    
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  เศรษฐกิจ
  สังคม
  บริการขั้นพื้นฐาน
  สาธารณูปโภค
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ส.ค. 2552