Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerมอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผ้ยากจน [ 19 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 29 


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 19 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 12 
  
 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
         
 
ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่อสร้างระบบป [ 30 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 6 
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาผิว [ 17 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 25 
 
สถ.จ.ตาก ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลและยืนยันข้อมูล "รายได้ของ อปท.ท [ 30 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ตาก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 30 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 16 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่อสร้างระบบป [ 30 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.อุ้มผาง ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐ [ 30 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.พะวอ ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง [ 30 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่จัน กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 [ 30 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.เชียงทอง โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวั [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 16 
อบต.ช่องแคบ ประชาสัมพันธ์ภาษี [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.นาโบสถ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 14 
อบต.นาโบสถ์ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำ [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 11 


       
 
         

น้ำพริกแม่คำป้อ

ทอฟฟี่สมุนไพรโบราณ

วัดดอยเจดีย์
      
 
ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กรในหน่วยงาน เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2559 ด่วน สน.สส. มท 0891.3/ว1041  [ 27 พ.ค. 2559 ]
แจ้งเลื่อนหมายกำหนดการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1040  [ 27 พ.ค. 2559 ]
ชี้แจงการส่งเอกสารรายงานผลการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สน.บถ. มท 0809.6/ว37  [ 27 พ.ค. 2559 ]
การฝึกอบรมพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน ศส. มท 0806/ว32  [ 26 พ.ค. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1027 [งบหน้า] [รายละเอียด อปท.] [รายละเอียดเลขบัตรฯ]  [ 26 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1002  [ 26 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1001  [ 26 พ.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1017 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ค. 2559 ]
ประกาศอัตรดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1028  [ 26 พ.ค. 2559 ]
การใช้งานรหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลกทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว996  [ 26 พ.ค. 2559 ]
  
 
ภาพมุมสูง (11 เม.ย. 2559)    อ่าน 112  ตอบ 0  
ขอขอบคุณในความกรุณาช่วยเหลือ ของ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ (10 ก.พ. 2559)    อ่าน 283  ตอบ 1  
 
อบต.เชียงทอง  โหลดแนวข้อสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ทุกตำแหน่ง (28 พ.ค. 2559)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.มหาวัน  โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อ (27 พ.ค. 2559)    อ่าน 27  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (18 พ.ค. 2559)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง ไฟฟ้าสาธารณะเสีย (17 พ.ค. 2559)    อ่าน 14  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก การบรรจุครูผู้ช่วยที่เทศบาลนครแม่สอด (17 พ.ค. 2559)    อ่าน 27  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว  ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดตาก ด้วยครับ (13 พ.ค. 2559)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.นาโบสถ์  ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดตาก ด้วยครับ (13 พ.ค. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.พบพระ  ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดตาก ด้วยครับ (13 พ.ค. 2559)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม  ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดตาก ด้วยครับ (13 พ.ค. 2559)    อ่าน 20  ตอบ 0
ทต.พบพระ  ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดตาก ด้วยครับ (13 พ.ค. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0
     
   
 
เชิญท้องถิ่นอำเภอทุกแห่งร่วมประชุมรับฟังเเละซักถามเรื่องบริหารงานบุคคลฯ [ 25 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 121 
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กาปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 104 
การคัดเลือโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ"โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น" [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 69 
เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณตามมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย [ 23 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 169 
เรื่อง การโอนเงินอุกหนุนเฉพาะกิจ [ 17 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 161 
การคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันทุจริต ประจำปี 2559 [ 30 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 21 
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 38 (พ.ศ.2559) [ 30 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 17 
สรุปการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล(Video Conference Sytem) [ 30 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 24 
เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 27 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 54 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และประเมินคุณลักษณะเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่วิ [ 26 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 58 
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  เศรษฐกิจ
  สังคม
  บริการขั้นพื้นฐาน
  สาธารณูปโภค
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ส.ค. 2552