Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player



การประชุมประชาคมชุมชนตำบลเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ 2559 [ 29 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 37 


โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีทุ่งกระเชาะเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 29 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 39 
  
 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
         
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต [ 2 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 28 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตา [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 36 
 
ทต.แม่จะเรา ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภท [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 15 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ตาก ทต.บ้านตาก ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อน [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.ตาก ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ตาก ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 15 
สถ.จ.ตาก อบต.บ้านนา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ตาก อบต.บ้านนา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
สถ.จ.ตาก อบต.แม่หละ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ คัน [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.ตาก อบต.ช่องแคบ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 






       
 
         

น้ำพริกแม่คำป้อ

ทอฟฟี่สมุนไพรโบราณ

วัดดอยเจดีย์
      
 
การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว877 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 3 พ.ค. 2559 ]
โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท แห่งปี 2559 (Thailand Post Innovation Awards 2016) สน.กศ. มท 0893.2/ว876  [ 3 พ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 พ.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว817,ว818  [ 3 พ.ค. 2559 ]
เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว860  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญส่งครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว868  [ 2 พ.ค. 2559 ]
รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรองและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว869  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอให้พิจารณาสนับสนุนบทบาทนักเรียน นักศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว848  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว849  [ 2 พ.ค. 2559 ]
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) สน.มถ. มท 0892.4/ว865  [ 2 พ.ค. 2559 ]
  
 
ภาพมุมสูง (11 เม.ย. 2559)    อ่าน 84  ตอบ 0  
ขอขอบคุณในความกรุณาช่วยเหลือ ของ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ (10 ก.พ. 2559)    อ่าน 243  ตอบ 1  
 
สถ.จ.ตาก รับโอนย้าย จพง.ธุรการ/นักจัดการงานทั่วไป (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.แม่ตื่น ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าเว็บตำบลแม่ตื่นครับ (19 เม.ย. 2559)    อ่าน 972  ตอบ 4
อบต.แม่ตื่น คนแม่ตื่นรักสงบ (19 เม.ย. 2559)    อ่าน 146  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก รับโอนย้ายนิติกร ด่วนที่สุด (พิษณุโลก) (19 เม.ย. 2559)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.นาโบสถ์ สอบถามคะ (18 เม.ย. 2559)    อ่าน 590  ตอบ 3
สถ.จ.ตาก บุคลากร 3 ภาคเหนือ พบกันที่นี่ เพื่ออนาคต... (11 เม.ย. 2559)    อ่าน 168408  ตอบ 2721
อบต.น้ำรึม การเปิดรับสมัครงานที่ไม่โปร่งใส (11 เม.ย. 2559)    อ่าน 143  ตอบ 1
ทต.ทุ่งกระเชาะ ภาพมุมสูง (11 เม.ย. 2559)    อ่าน 84  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม ขอเชิญอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" 28-29 เม.ย.59 โร (9 เม.ย. 2559)    อ่าน 89  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม สอบถามตำแหน่งว่าง (8 เม.ย. 2559)    อ่าน 1048  ตอบ 5
     
   
 
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกร [ 4 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 14 
ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 534 ลว. 4 พ.ค.2559 เรื่อง เตรียมความพร้อมในการป้องกั [ 4 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 8 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (5-9 พ.ค.2559) [ 4 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 8 
แบบประเมินประสิทธิภาพฯ LPA ประจำปี 2559 [ 3 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 139 
การสำรวจโครงการขุดลอกคูคลองตามแนวพระราชดำริฯ [ 2 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 68 
ด่วนที่สุด การสำรวจและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย [ 2 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 95 
สรุป มติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 [ 2 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 198 
สั่งการของนายกรัฐมนตรีในรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงศึก [ 1 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 74 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 29 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 92 
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กาปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 231 
  







    
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  เศรษฐกิจ
  สังคม
  บริการขั้นพื้นฐาน
  สาธารณูปโภค
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ส.ค. 2552