Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะจัดพิธีลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช [ 17 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 53 


โครงการเชิงปฏิบัติการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมการจักสารก๋วยฉลากแ [ 13 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 65 
  
 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
         
 
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 [ 24 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 17 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ และประกาศใช้แผนปฏิบั [ 28 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 36 
 
อบต.วังหิน [ 6 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือกันยายน 2559 ปีงบประมาณ 2559 [ 6 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.วังหิน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ปีงบประมาณ 2559 [ 6 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ปีงบประมาณ 2559 [ 6 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ปีงบประมาณ 2559 [ 6 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ปีงบประมาณ 2559 [ 6 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2559 ปีงบประมาณ 2559 [ 6 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2559 ปีงบประมาณ 2559 [ 6 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.วาเล่ย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ได้เข้าร่วมโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านผู้ประสบภัยผู้ย [ 6 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.วังหิน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนภุมภาพันธ์ 2559 ปีงบประมาณ 2559 [ 6 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 1 


       
 
         

น้ำพริกแม่คำป้อ

ทอฟฟี่สมุนไพรโบราณ

วัดดอยเจดีย์
      
 
แจ้งการทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F งานก่อสร้าง 4 ประเภท ของกรมบัญชีกลาง โดยคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2510  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2533  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว6903  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15977-16050 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/16051-16107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด มท 0817/ว2525  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2528 [แบบรายงาน] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฎในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2526 [รายการที่ได้รับอนุมัติงบกลางปี 59] [สิงที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [อนุมัติงบกลาง]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2527  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
  
 
ภาพมุมสูง (11 เม.ย. 2559)    อ่าน 183  ตอบ 0  
ขอขอบคุณในความกรุณาช่วยเหลือ ของ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ (10 ก.พ. 2559)    อ่าน 338  ตอบ 1  
 
สถ.จ.ตาก ร้องเรียนปลัด อบต.น้ำรึม และหัวหน้าส่วนการคลัง อบต.น้ำรึม (1 ธ.ค. 2559)    อ่าน 5613  ตอบ 38
อบต.แม่ตื่น ที่พัก อาหาร (17 พ.ย. 2559)    อ่าน 26  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ รับโอนย้าย ตำแหน่ง จพง.ธุรการฯ กองสวัสดิการฯ (16 พ.ย. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก บุคลากร 3 ภาคเหนือ พบกันที่นี่ เพื่ออนาคต... (14 พ.ย. 2559)    อ่าน 173282  ตอบ 2724
อบต.น้ำรึม น้ำท่วมชุมชนข้างอบต. (13 พ.ย. 2559)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.ประดาง  (++แนวข้อสอบล่าสุด++) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน(อ่า (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.ประดาง  (++แนวข้อสอบล่าสุด++) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหาร (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.ประดาง  (++แนวข้อสอบล่าสุด++) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่ (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด  (++แนวข้อสอบล่าสุด++) พนักงานดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน(อ่ (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด  (++แนวข้อสอบล่าสุด++) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน(อ่านผ่าน (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 24  ตอบ 0
     
   
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นฯ [ 2 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 73 
เรื่อง โครงการพัฒนาครูต้นแบบเสริมสร้างภมูิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย [ 2 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 45 
แบบสำรวจการจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำขนาดเล็ก [ 2 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 62 
แจ้้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 1 ธันวาคม 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 83 
ด่วนที่สุด การสนับสนุนการดำเนินการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศ [ 30 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 96 
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความอนุเคราะกรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์ [ 30 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 71 
ด่วนมาก เริื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอ [ 30 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 64 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559 [ 29 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 249 
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนท [ 28 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 147 
การดำเนินโครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง "1 ตำบล 1 แหล่งกักเ [ 25 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 111 
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  เศรษฐกิจ
  สังคม
  บริการขั้นพื้นฐาน
  สาธารณูปโภค
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ส.ค. 2552