โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการเข้าใจและการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประ [ 2 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 23 


ศูนย์ปรองดอง สมานฉันท์ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ [ 26 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 36 
  
 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
          
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 25 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งกระ [ 4 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 70 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุสื่อการศึกษา และเครื่องเล่นพั [ 4 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 102 
 
อบต.สามหมื่น สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ ศูนย์ [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.สามหมื่น ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านแสม ตำบลสามหมื่น [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 0 
อบต.สามหมื่น ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 2) หมู่ที่ 4 บ้านแสม ตำ [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 0 
อบต.สามหมื่น ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 1) หมู่ที่ 4 บ้านแสม [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง รับโอนย้ายนายช่างโยธา 2-4/5 [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕ [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.สามหมื่น กิจกรรมปลูกต้นไม้ คืนธรรมชาติ [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.สามหมื่น อสม.รวมกับชาวบ้านเก็บขยะ [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.ด่านแม่ละเมา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา จัดทำ โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 [ 31 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.ทุ่งหลวง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน [ 31 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 


       
 
           

น้ำพริกแม่คำป้อ

ทอฟฟี่สมุนไพรโบราณ

วัดดอยเจดีย์
        
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ควบคุมภายในมีคำตอบ สน.คท. มท 0808.3/ว5  [ 30 ก.ค. 2557 ]
ยุบรวมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 22 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1286  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 20 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1285  [ 30 ก.ค. 2557 ]
การขยายระยะเวลารับสมัครเข้าร่วมประกวด (โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2557) สน.กศ. มท 0893.2/ว1290  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1292  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี 3 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1291  [ 30 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่องบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1287  [ 29 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1284  [ 29 ก.ค. 2557 ]
การประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว66  [ 29 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.2/ว1276  [ 28 ก.ค. 2557 ]
  
 
มาให้กำลังใจฮับบบบบบบบบบ (15 พ.ค. 2557)    อ่าน 93  ตอบ 0  
แอบคิดถึงสาวธุระการ (15 พ.ค. 2557)    อ่าน 217  ตอบ 2  
 
อบต.แม่ปะ อบต. แม่ปะจะมีเปิดสอบเข้าเป็นข้าราชการเร็ว ๆ นี้มั้ยครับ (1 ส.ค. 2557)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทต.ทุ่งหลวง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.แม่ตื่น ขอติดต่อท่านหัวหน้าสำนักงานปลัดฯ (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 13  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ที่ไหนบุคลากรว่างบ้างครับ (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 40  ตอบ 1
ทต.ทุ่งหลวง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้ (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.แม่ปะ ประกาศกรมทางหลวง (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 19  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอน(ย้าย) (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 42  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 ก.ค. 2557)    อ่าน 8793  ตอบ 41
ทต.วังเจ้า เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังเจ้า จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 ก.ค. 2557)    อ่าน 2819  ตอบ 9
อบต.ด่านแม่ละเมา ปัญหาคับใจ (18 ก.ค. 2557)    อ่าน 59  ตอบ 0
     
    
 
การปฏิบัติตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล [ 31 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 36 
ด่วนมาก การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 218 
ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 164 
ด่วนที่สุด ขอควาทร่วมมือในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗ [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 58 
ด่วนที่่สุด การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และการกันเงินไว้เบิกเหลื่ [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 97 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบ [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 304 
ดำเนินการรวบรวมเอกสารกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาของ ครูผู้ดูแล พนักงานจ้าง ผดด. [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 170 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของอค์กรป [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 129 
การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2557 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 110 
การรายงานผลการบันทึกข้อมูลผลการจัดเวทีเสวนาการแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูป [ 16 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 101 
  


    
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  เศรษฐกิจ
  สังคม
  บริการขั้นพื้นฐาน
  สาธารณูปโภค
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ส.ค. 2552