Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerโครงการเชิงปฏิบัติการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมการจักสารก๋วยฉลากแ [ 13 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 21 


โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 [ 10 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 40 
  
 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
         
 
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี [ 11 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 23 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังห [ 10 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 34 
 
อบต.แม่ท้อ จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมเสียงตามสายให้หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 0 
ทต.อุ้มผาง งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกว้าง 0.60 เมตร [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่กุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับต [ 24 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 55 
อบต.น้ำรึม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพตำบลน้ำรึม ปี 2560 [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 13 
ทต.วังเจ้า " การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบล [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 16 
อบต.แม่ท้อ จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 6 บ้านมูเซอ (อุมยอม) [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.ตาก การดำเนินงานโครงการซีพีสานฝันปันโอกาส (Football Academy) [ 22 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.วังประจบ โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 [ 22 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.วังประจบ โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. ) ประ [ 22 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.วังประจบ โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ [ 22 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 7 


       
 
         

น้ำพริกแม่คำป้อ

ทอฟฟี่สมุนไพรโบราณ

วัดดอยเจดีย์
      
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2559) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว31  [ 23 ก.ย. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2559 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กยผ. มท.0815.3/1921  [ 22 ก.ย. 2559 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 สน.คท.  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1914 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว109  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2559-2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1904  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวดแก่ประชน ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กพส. มท 0810.7/ว1913  [ 22 ก.ย. 2559 ]
  
 
ภาพมุมสูง (11 เม.ย. 2559)    อ่าน 167  ตอบ 0  
ขอขอบคุณในความกรุณาช่วยเหลือ ของ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ (10 ก.พ. 2559)    อ่าน 320  ตอบ 1  
 
อบต.นาโบสถ์ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.ย. 2559)    อ่าน 6483  ตอบ 19
สถ.จ.ตาก ที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (21 ก.ย. 2559)    อ่าน 2668  ตอบ 24
สถ.จ.ตาก กำหนดแผนปฏิบัติ ผู้ขึ้นบัญชีเทศบาลบาลเมืองตาก (15 ก.ย. 2559)    อ่าน 695  ตอบ 1
ทต.แม่จัน อยากทราบตำแหน่งที่จะเปิดสอบครับ (14 ก.ย. 2559)    อ่าน 57  ตอบ 2
สถ.จ.ตาก กำหนดแผนปฏิบัติ ผู้ขึ้นบัญชีเทศบาลเมืองตาก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ระดับ 3ล (13 ก.ย. 2559)    อ่าน 684  ตอบ 0
ทต.วังเจ้า สอบถามตำแหน่งค่ะ (13 ก.ย. 2559)    อ่าน 305  ตอบ 3
สถ.จ.ตาก ศูนย์ประสานงานบัญชีตาก (12 ก.ย. 2559)    อ่าน 1111  ตอบ 3
สถ.จ.ตาก อบต.หรือ เทศบาลไหนรับโอนย้ายบ้างค่ะ (11 ก.ย. 2559)    อ่าน 100  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ตำแหน่งว่าง อปท.จ.ตาก (6 ก.ย. 2559)    อ่าน 18373  ตอบ 158
สถ.จ.ตาก นายช่างอยากกลับบ้าน (6 ก.ย. 2559)    อ่าน 26  ตอบ 0
     
   
 
ขอจัดส่งคู่มือมาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 16 
การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มคร [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 12 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ที่มีโรงเรียนในสังกัด) จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 21 
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป าย [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 33 
แจ้งเงินโอนอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 23 กันยายน 2559 [ 23 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 109 
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 63 
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู [ 22 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 68 
เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 92 
แจ้งมติคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตาก (ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 1098 ลว.21 ก [ 21 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 74 
แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ วันที่ 21 กันยายน 2559 [ 21 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 109 
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  เศรษฐกิจ
  สังคม
  บริการขั้นพื้นฐาน
  สาธารณูปโภค
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ส.ค. 2552