Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาฝีมือจังหวัดตากร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ภ [ 15 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 52 


กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมกราคม 2559 [ 11 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 20 
  
 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
         
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ(ป [ 25 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 16 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558 - 2562 เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ [ 11 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 77 
 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 7 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.วาเล่ย์ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2558 ณ.สนามกีฬาองค์การบริหา [ 6 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.วาเล่ย์ โครงการรณงค์ไม่เผ่าป่า ลดหมอกควันสองแผ่นดินประจำปี 2559 [ 6 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.เชียงทอง โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ระ [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.นาโบสถ์ การให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ลูกเสือรอง [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.นาโบสถ์ มอบผ้าห่ม ถุงยังชีพ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ตำบลนาโบสถ์ [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.ประดาง เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งกล้อง (CCTV) เลขที่ 2/2559 [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.ประดาง ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เลขที่ 2/2559 [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.วังประจบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.วังเจ้า กิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 5 ก.พ.59 [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 6 


       
 
         

น้ำพริกแม่คำป้อ

ทอฟฟี่สมุนไพรโบราณ

วัดดอยเจดีย์
      
 
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว 268  [ 4 ก.พ. 2559 ]
แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ (มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ) และแบบรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว266  [ 4 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว258  [ 4 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว262 [รายชื่อ]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว261 [รายชื่อ]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว251  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานทางวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง แทนตำแหน่งที่ว่างลง สน.กศ. มท 0893.2/ว252  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว253  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ สน.สส. มท 0891.3/ว256 [แบบรายงาาน] [คู่มือการออกแบบ] [ตัวอย่างที่ดี ป.3]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2559) สน.คท. มท 0808.2/1412-1487 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
  
 
ขอขอบคุณในความกรุณาช่วยเหลือ ของ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ (20 ม.ค. 2559)    อ่าน 56  ตอบ 0  
ขอเชิญอบรม "การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD" 29 กุมภาพันธ์-4 มี (13 ม.ค. 2559)    อ่าน 29  ตอบ 0  
 
อบต.แม่สลิด รบกวนสอบถามตำแหน่งว่างครับ (4 ก.พ. 2559)    อ่าน 75  ตอบ 1
อบต.น้ำรึม สอบถามเบี้ยผู้สูงอายุ (4 ก.พ. 2559)    อ่าน 11  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก หาที่โอน(ย้าย)ตำแหน่งบุคลากรหรือสายงานเกื้อกูล ด่วนครับ (3 ก.พ. 2559)    อ่าน 14  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอนย้าย (2 ก.พ. 2559)    อ่าน 14  ตอบ 0
ทต.อุ้มผาง สอบถามตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (26 ม.ค. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.อุ้มผาง มีความประสงค์ขอโอนย้าย (25 ม.ค. 2559)    อ่าน 143  ตอบ 2
ทต.ทุ่งกระเชาะ ขอขอบคุณในความกรุณาช่วยเหลือ ของ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ (20 ม.ค. 2559)    อ่าน 56  ตอบ 0
อบต.วังหิน ขอให้ทาง อบต.ช่วยประสาน (19 ม.ค. 2559)    อ่าน 76  ตอบ 3
อบต.นาโบสถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ (15 ม.ค. 2559)    อ่าน 4722  ตอบ 32
ทต.วังเจ้า ประชาสัมพันธ ที่อยู่อาศัย (14 ม.ค. 2559)    อ่าน 56  ตอบ 0
     
   
 
การบูรณาการแผนโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 7 
การสำรวจเครื่องมือสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (แนบไฟล์อยู่ด้านล่างนะค่ะ) [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 8 
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารฝึกอบรม [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 37 
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการ [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 13 
สำรวจการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ของ อปท. [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 31 
โอนเงินรายได้ อปท. ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก สาขาแม่สอด [ 4 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 37 
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ [ 4 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 40 
ด่วนที่สุด การประกาศอิสรภาพให้แก่พืชพรรณ ธัญญาหาร ณ หาดทรายทอง [ 3 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 28 
แจ้งโอนภาษีธุรกิจเฉพาะวันที่ 5 มกราคม 2559 [ 3 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 49 
แจ้งเงินโอนอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 [ 3 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 85 
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  เศรษฐกิจ
  สังคม
  บริการขั้นพื้นฐาน
  สาธารณูปโภค
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ส.ค. 2552