Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerประเพณีการฟังเทศน์มหาชาติ วัดรังแร้ง หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งกระเชาะ [ 14 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 21 


โครงการจัดการแข่งขันกีฬาปฐมวัยเกมส์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ [ 14 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 15 
  
 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
         
 
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพน [ 23 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 15 
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาล [ 20 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 7 
 
ทต.วังเจ้า [ 27 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.พะวอ ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 12 
อบต.พระธาตุผาแดง โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์ [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 13 
ทต.หนองบัวใต้ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 15 
อบต.วังประจบ ราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก 3 บ่อ หมู่ที่ 1 [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 15 
อบต.วังประจบ ราคากลางซ่อมแซมฝายคลองโป่งแค หมู่ที่ 7 [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.วังประจบ ราคากลางฝายกั้นคลองปักอีแย้ม หมู่ที่ 7 [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.วังประจบ ราคากลางติดตั้งระบบประปาพร้อมถังกรองน้ำระบบประปาหอถังเหล็กแบบทรงแชมเปญ ม.6 [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.วังประจบ วางท่อระบายน้ำทางข้าม หมู่ที่ 5 [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.วังประจบ ราคากลางเสียงไร้สายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 5 


       
 
         

น้ำพริกแม่คำป้อ

ทอฟฟี่สมุนไพรโบราณ

วัดดอยเจดีย์
      
 
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว423  [ 24 ก.พ. 2560 ]
ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว425  [ 24 ก.พ. 2560 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.3/ว0932  [ 24 ก.พ. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว422  [ 24 ก.พ. 2560 ]
การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดการศึกษาตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ด่วนมาก กศ. มท 0816.2/ว424  [ 24 ก.พ. 2560 ]
การเสนอโครงการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1820  [ 24 ก.พ. 2560 ]
ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว413  [ 24 ก.พ. 2560 ]
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว0975  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ขอความร่วมมือในการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว410  [ 23 ก.พ. 2560 ]
การสำรวจตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว11  [ 23 ก.พ. 2560 ]
  
 
ภาพมุมสูง (11 เม.ย. 2559)    อ่าน 218  ตอบ 0  
ขอขอบคุณในความกรุณาช่วยเหลือ ของ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ (10 ก.พ. 2559)    อ่าน 373  ตอบ 1  
 
สถ.จ.ตาก ที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (27 ก.พ. 2560)    อ่าน 2873  ตอบ 26
อบต.น้ำรึม อยากได้แผนที่ภาษี อบต ครับ (22 ก.พ. 2560)    อ่าน 38  ตอบ 1
อบต.เชียงทอง สมุนไพร หมอชู ยารักษาโรค บำบัดกายและสุขภาพ (มหาสารคาม) (21 ก.พ. 2560)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.แม่สลิด สมุนไพร หมอชู ยารักษาโรค บำบัดกายและสุขภาพ (มหาสารคาม) (21 ก.พ. 2560)    อ่าน 20  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ตำแหน่งว่าง อปท.จ.ตาก (21 ก.พ. 2560)    อ่าน 18711  ตอบ 159
ทต.ท่าสายลวด เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ก.พ. 2560)    อ่าน 49  ตอบ 0
อบต.แม่อุสุ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.แม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (1 ก.พ. 2560)    อ่าน 42  ตอบ 0
ทต.แม่ระมาด เจ้าของพื้นที่ (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 40  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอนย้าย (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 251  ตอบ 1
อบต.ช่องแคบ มีเปิดสอบ รับสมัครพนักงานไหมคะ (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 1152  ตอบ 1
     
   
 
ด่วนที่สุด เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารส่วนบุคคลท้องถิ่น [ 24 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 32 
การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลา [ 24 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 28 
ขอความร่วมมือในการนำเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกรา [ 24 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 22 
ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่ว [ 24 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 25 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National [ 24 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 28 
ด่วนที่สุด เรื่อง การประกาศใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) [ 24 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 20 
ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมงาน "เวทีสานพลังชุมชนเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ [ 22 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 55 
ด่วนที่สุด การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 69 
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการ"ชุมชนต้นแบบแห่ง [ 22 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 40 
ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste [ 22 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 38 
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  เศรษฐกิจ
  สังคม
  บริการขั้นพื้นฐาน
  สาธารณูปโภค
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ส.ค. 2552