Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerโครงการสกัดนักสูบหน้าใหม่ในเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 13 


โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและำนั [ 6 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
  
 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
         
 
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ [ 26 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 49 
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี ๒๕๕๘ [ 24 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 19 
 
อบต.สามหมื่น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองบัวใต้ ฝึกอบรมอาสาจารจร [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวใต้ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นพื้นสำเร็จรู [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.ด่านแม่ละเมา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา จัดทำโครงการ อบรมวินัยจราจร ประจำปี 2558 [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.พบพระ ประกาศสอบราคาจัดซื้อเต็นท์โครงเหล็กทรงโค้ง จำนวน 6 หลัง [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.พบพระ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 9 บ้านผากะเจ้อ [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.พบพระ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังพักน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านมอเกอร์ยาง [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.พบพระ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหมื่นฤาชัย [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.พบพระ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๒ บ้านพบพระกลาง [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 2 


       
 
         

น้ำพริกแม่คำป้อ

ทอฟฟี่สมุนไพรโบราณ

วัดดอยเจดีย์
      
 
การอบรมพัฒนาครูแกนนำ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 (Google App for Education) สน.กศ. มท 0893.1/ว1596  [ 27 ก.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1602  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment (ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1601  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) สน.คท. มท 0808.5/ว38  [ 27 ก.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1597  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว1598  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11532-11538  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11514-11531  [ 25 ก.ค. 2558 ]
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1594  [ 25 ก.ค. 2558 ]
  
 
ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 39  ตอบ 0  
อยากให้เทศบาลช่วยควบคุมดูแลหน่อย (30 เม.ย. 2558)    อ่าน 86  ตอบ 1  
 
สถ.จ.ตาก ที่ไหนมีตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนว่างบ้างคะ (28 ก.ค. 2558)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.นาโบสถ์ เรื่องการใช้สนามกีฬา (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.ด่านแม่ละเมา รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชีค่ะ ตอนนี้ว่าง (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ด่านแม่ละเมา อบต.ด่านแม่ละเมา รับโอน - ย้าย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ท่านใดสนใจลองติดต่อ (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 649  ตอบ 2
อบต.เชียงทอง รบกวนสอบถามค่ะ ตามหาเพื่อน(ผู้พิการ) (23 ก.ค. 2558)    อ่าน 46  ตอบ 4
อบต.เชียงทอง คู่มือประชาชน (22 ก.ค. 2558)    อ่าน 62  ตอบ 1
ทต.แม่ระมาด ขั้นตอนการขอซ่อมแซมถนน (22 ก.ค. 2558)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.แม่หละ สอบพนักงานจ้าง (21 ก.ค. 2558)    อ่าน 40  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง จำหน่าย –>เครื่องพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท น้ำยาฉีดพ่นหมอกควัน ในราคาพิเศษที่คุณพ (16 ก.ค. 2558)    อ่าน 40  ตอบ 2
อบต.พระธาตุผาแดง ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด (16 ก.ค. 2558)    อ่าน 38  ตอบ 1
     
   
 
โครงการอบรม "การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นจาก [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 13 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2558 เมื่อ 26 มิ.ย. 2558 [ 22 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 137 
สรุป มติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 6/2558 [ 1 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 476 
การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้าประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 12 
อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อบต.แม่สล [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 12 
อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อบจ.ตาก) [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 7 
การโอนเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 18 
ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหา [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 9 
อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อบต.วังห [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 16 
อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อบต.แม่กุ [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 11 
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  เศรษฐกิจ
  สังคม
  บริการขั้นพื้นฐาน
  สาธารณูปโภค
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ส.ค. 2552