Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๘ [ 26 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 32 


เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ [ 18 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 24 
  
 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
         
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือ [ 16 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 9 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส [ 30 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 24 
 
อบต.วังจันทร์ มหกรรมเทศกาลอาหารชนเผ่าพื้นถิ่นและเมียนม่าร์ [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ตาก อบต.ช่องแคบ ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ตาก ทน.แม่สอด ส่งเอกสารหลักฐานประกาศเปลี่ยนแปลงประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนว [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ตาก อบต.ยกกระบัตร ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนน จำนวน ๒ โครงการ [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ตาก ทน.แม่สอด ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ตาก อบต.ยกกระบัตร ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ โครงการ [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ตาก ทน.แม่สอด ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างสนา [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองบัวใต้ ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติด [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองบัวใต้ การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของจังหวัด ปีงบประ [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.พะวอ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 17 


       
 
         

น้ำพริกแม่คำป้อ

ทอฟฟี่สมุนไพรโบราณ

วัดดอยเจดีย์
      
 
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนโครงการเด็กไทยแก้มใส ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจเข้าร่วม (โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2563  [ 27 พ.ย. 2558 ]
โครงการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว2580  [ 27 พ.ย. 2558 ]
ชี้แจงประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2583  [ 27 พ.ย. 2558 ]
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559 ในระบบ Electronic Report (E-Report) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2582  [ 27 พ.ย. 2558 ]
รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : โต๊ะเรียน มอก.1494-2541 และเครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : เก้าอี้เรียน มอก.2495-2541 สน.คท. มท 0808.2/ว2561  [ 27 พ.ย. 2558 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2579  [ 27 พ.ย. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลจำนวนโรงฆ่าสัตว์และพนักงานตรวจโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.มถ. มท 0892.2/ว2572 [แบบสำรวจฯ]  [ 27 พ.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2576 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2558 ]
ตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2577  [ 26 พ.ย. 2558 ]
การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว2568  [ 26 พ.ย. 2558 ]
  
 
สอบถามข้อมูลวัด ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบท่าน (22 ต.ค. 2558)    อ่าน 62  ตอบ 2  
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน / โครงการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (5 ต.ค. 2558)    อ่าน 41  ตอบ 0  
 
อบต.วังประจบ เวบไซด์นี้มีไว้เพื่อ ????????? (29 พ.ย. 2558)    อ่าน 7  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ปรับระดับ 5 ไป 6 กรณี เปลี่ยนสายงาน (29 พ.ย. 2558)    อ่าน 78  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก ที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (29 พ.ย. 2558)    อ่าน 2065  ตอบ 19
สถ.จ.ตาก อยากย้ายกับตาก (28 พ.ย. 2558)    อ่าน 1158  ตอบ 8
สถ.จ.ตาก ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้่าย) พนักงานเทศบาลสายบริหาร (28 พ.ย. 2558)    อ่าน 72  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก ที่ไหนมีตำแหน่งรองปลัดฯ 6 ว่าง (27 พ.ย. 2558)    อ่าน 91  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก ศูนย์รวมรถรับจ้าง 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ ตาก (27 พ.ย. 2558)    อ่าน 49  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก สอบถามตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์ที่ไหนว่างรับโอนค่ะ (25 พ.ย. 2558)    อ่าน 63  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก บุคลากร 3 ภาคเหนือ พบกันที่นี่ เพื่ออนาคต... (24 พ.ย. 2558)    อ่าน 160267  ตอบ 2720
สถ.จ.ตาก อบต.สามหมื่น รับโอนย้าย/บรรจุ หลายตำแหน่ง (24 พ.ย. 2558)    อ่าน 2013  ตอบ 15
     
   
 
แจ้งการตรวจสอบและรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 60 
ด่วนที่สุด เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรั [ 25 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 112 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 82 
การขอรับการสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิ [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 68 
ด่วนมาก การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน [ 23 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 100 
ประกาศ ก.ท.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักง [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 1015 
การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของ อปท. ภาคเรียนที่ 2/2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 5 
โอนเงินอุกหนุนเฉพาะกิจโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทกระแสรายวันที [ 30 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 16 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมหรือบ [ 30 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 21 
การจัดทำโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟ [ 30 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 31 
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  เศรษฐกิจ
  สังคม
  บริการขั้นพื้นฐาน
  สาธารณูปโภค
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ส.ค. 2552