Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerโครงการ"ทำได้ ใช้เอง ลดรายได้ เพิ่มรายได้" [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 20 


พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหามหารา [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 19 
  
 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
          
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพยอม หมู่ที่ 1 ต [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 14 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านลุงมี - ป้าทา หมู่ที่ 10 ตำ [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 11 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. พร้อมทำทางเชื่อมหินคลุกบดอัดและปูยางเชื่อมพื้นท [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 7 
 
อบต.น้ำรึม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 17 โครงการ [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.พะวอ ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด และผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.พะวอ กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.แม่ตื่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตืนประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.ด่านแม่ละเมา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก บริษัทเมืองไทยป [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
สถ.จ.ตาก (สถจ.ตาก) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วนชนิดแข [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.ด่านแม่ละเมา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา จัดทำ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและอพยพกรณีเกิด [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.ตาก อบต.ตากตก ยกเลิกประกาศสอบราคา [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.ตาก อบต.น้ำรึมประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจกล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิคส์ [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ตาก อบต.น้ำรึมประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 7 


       
 
           

น้ำพริกแม่คำป้อ

ทอฟฟี่สมุนไพรโบราณ

วัดดอยเจดีย์
        
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1452  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว742  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1446  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1455 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ส.ค. 2557 ]
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1447  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว75  [ 28 ส.ค. 2557 ]
เลื่อนการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว49  [ 28 ส.ค. 2557 ]
มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2500  [ 28 ส.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ระดับการศึกษาปฐมวัย) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1431 [รายละเอียด]  [ 28 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1402 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2557 ]
  
 
เรื่องร้องเรียและพัฒนาหมู่บ้าน (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 18  ตอบ 0  
งานประจำปี (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 266  ตอบ 4  
 
สถ.จ.ตาก ที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (28 ส.ค. 2557)    อ่าน 1217  ตอบ 17
สถ.จ.ตาก อบต.สามหมื่น รับโอนย้าย/บรรจุ หลายตำแหน่ง (28 ส.ค. 2557)    อ่าน 1163  ตอบ 12
สถ.จ.ตาก อยากทราบว่าตำแหน่งเจ้าพนักงานธรุการ 2 ที่ไหนว่างบ้างค่ะ (28 ส.ค. 2557)    อ่าน 14  ตอบ 0
ทต.แม่จะเรา กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1241  ตอบ 10
ทต.ทุ่งกระเชาะ เรื่องร้องเรียและพัฒนาหมู่บ้าน (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 18  ตอบ 0
ทต.ทุ่งกระเชาะ งานประจำปี (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 266  ตอบ 4
ทต.ทุ่งกระเชาะ แอบคิดถึงสาวธุระการ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 247  ตอบ 3
ทต.แม่จัน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ค่ะ (23 ส.ค. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.พะวอ รับโอนย้าย ข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็กไหมค่ะ ได้ คศ.๑ แล้ว (21 ส.ค. 2557)    อ่าน 30  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 0
     
    
 
ด่วนที่สุด ยกเลิกการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนสำหร [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 73 
ด่วนที่สุด ชะลอการคัดเลือกสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่รับห [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 139 
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 54 
การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำร้องการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัด 1.1 คร [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 34 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 58 
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 51 
การบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (School Informaion System : SIS) [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 66 
ประชาสัมพันธ์การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 76 
การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ 3/2557 [ 26 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 80 
การเข้าใช้เเละบันทึกข่้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต [ 26 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 75 
  


    
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  เศรษฐกิจ
  สังคม
  บริการขั้นพื้นฐาน
  สาธารณูปโภค
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ส.ค. 2552