Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerโครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยให้กับพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ประจำปี 2558 [ 30 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 5 


โครงการสร้างฝายเลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
  
 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
          
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม โดยการปรับปรุงโครงสร้างทาง Dee [ 23 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 13 
ประกาศรับสมัครทีมนักกีฬาฟุตบอลชาย 7 คน อายุไม่เกิน 15 ปี ในการแข่งขันกีฬ่ทุ่งกระ [ 18 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 22 
สอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณลำเหมืองนาต้นโพธิ์ (นายสมาน) หมู่ที่ ๑ ต [ 24 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 19 
 
ทต.ทุ่งกระเชาะ โครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยให้กับพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ประจำปี 2558 [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.สามหมื่น อบต.สามหมื่น ช่วยเหลือประชาชน จากวาตภัย [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำรึม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำรึม เปิดรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2558 [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
ทต.อุ้มผาง การปฏิรูปแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.มหาวัน ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่่ยนแปลงราคากลางและรายละเอี [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.วาเล่ย์ มอบวุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรมโครงการประกอบอาชีพการประกอบอาหารไทยปี๒๕๕๘ [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
ทต.ทุ่งกระเชาะ โครงการสร้างฝายเลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 19 
ทต.หนองบัวใต้ ประชุมประจำเดือน อปพร. [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 20 
อบต.พระธาตุผาแดง [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
ทต.ทุ่งกระเชาะ โครงการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 24 


       
 
           

น้ำพริกแม่คำป้อ

ทอฟฟี่สมุนไพรโบราณ

วัดดอยเจดีย์
        
 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว654  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ สน.คท. มท 0808.3/ว594  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มี.ค. 2558 ]
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 สน.คท. มท 0808.2/ว644  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนเมษายน 2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว650  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว590 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว645  [ 26 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนเมษายน 2558) สน.คท. มท 0808.2/5165-5240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 5 สพบ. มท 0807.4/ว605  [ 26 มี.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลการบรรจุแต่งตั้งทายาทเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นจากผลกระทบเหตุการณ์ไม่สงบภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2  [ 25 มี.ค. 2558 ]
  
 
เรื่องร้องเรียและพัฒนาหมู่บ้าน (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 163  ตอบ 3  
อยากให้ช่วยมาดูแลหน่อย (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 227  ตอบ 3  
 
อบต.วังหิน ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) (30 มี.ค. 2558)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ตลุกกลางทุ่ง นักบริหารสาธารณสุข (26 มี.ค. 2558)    อ่าน 13  ตอบ 1
อบต.ช่องแคบ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค (25 มี.ค. 2558)    อ่าน 1832  ตอบ 2
อบต.พบพระ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 มี.ค. 2558)    อ่าน 7804  ตอบ 19
สถ.จ.ตาก โอนย้ายตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (10 มี.ค. 2558)    อ่าน 68  ตอบ 0
ทต.แม่จะเรา ขอสอบถามแหล่งท่องเที่ยวอำเภแม่จะเรา (10 มี.ค. 2558)    อ่าน 53  ตอบ 1
อบต.สามหมื่น ขออนุเคราะห์แจ้งข่าวสาร (5 มี.ค. 2558)    อ่าน 57  ตอบ 2
สถ.จ.ตาก ขอ รายงานการประชุม กทจ.ตาก ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 18 ก.พ.2558 (2 มี.ค. 2558)    อ่าน 68  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อยากย้ายกลับตาก (27 ก.พ. 2558)    อ่าน 73  ตอบ 0
ทต.ทุ่งกระเชาะ เรื่องร้องเรียและพัฒนาหมู่บ้าน (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 163  ตอบ 3
     
    
 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ [ 19 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 193 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุด [ 30 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 5 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก [ 30 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 16 
รายงานข้อมูลพิกัด (UTM) พื้นที่เกษตรเพื่อรอการเผาเป็นรายตำบล [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 37 
รายงานการตั้งจุดอำนวยความสะดวก/บริการประชาชนและจุดพักรถ [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 39 
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 40 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 27 มีนาคม 2558 [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 97 
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 45 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 46 
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมมูลบ่อบาดาลสาธารณะในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 35 
  


    
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  เศรษฐกิจ
  สังคม
  บริการขั้นพื้นฐาน
  สาธารณูปโภค
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ส.ค. 2552